Placówka oświatowa Eduwersum

HR-owe Koło Ratunkowe: Przywrócenie do pracy na mocy wyroku sądu

Czy powrót do pracy pracownika przywróconego na mocy wyroku sądu powoduje powstanie dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy? Jak okres pozostawania bez pracy wpływa na uprawienia pracownicze, w tym wynagrodzenie? W dzisiejszym HR-owym Kole Ratunkowym omawiam tematykę przywrócenia do pracy pracownika w związku z wyrokiem sądu. Zapraszam do lektury!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
5 lipca 2022

Pani Moniko, rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z naszych pracowników. Powodem była utrata zaufania, niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków służbowych oraz niekoleżeńska postawa wobec współpracowników. Pracownik miał umowę na czas nieokreślony, stąd okres wypowiedzenia wynosił trzy miesiące. Po zakończeniu stosunku pracy otrzymał od nas świadectwo pracy. Po kilkunastu miesiącach pracownik, na mocy wyroku sądu, został przywrócony do pracy. Nie otrzymał od pracodawcy nowej umowy. Nie założono nowych akt osobowych. Czy tak to powinno wyglądać? Czy stosunek pracy nie powinien zostać potwierdzony na piśmie?

Procedura powrotu do pracy przywróconego pracownika

W ciągu 7 dni od uprawomocnienia wyroku sądu przywrócony do pracy pracownik powinien stawić się w miejscu pracy. Od tego dnia następuje przywrócenie pierwotnego stosunku pracy. Praktyczny wymiar takiej sytuacji sprowadza się stricte do zgłoszenia przez pracownika gotowości do pracy – strony nie mają tutaj obowiązku zawarcia nowej umowy o pracę. Jeśli pracownik powraca na swoje dotychczasowe stanowisko, a warunki pracy nie uległy zmianie, przepisy prawa nie nakładają na pracodawcę obowiązku ponownego szkolenia BHP czy też kierowania na badania okresowe (o ile poprzednie zachowują ważność). Pracodawca nie jest również zobligowany do założenia nowych akt osobowych.

Warto wiedzieć!
Pracownik, który nie zgłosi gotowości do pracy nie nabędzie prawa do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy!
Przeczytasz o tym w dalszej części artykułu.

Czy znasz zasady odpowiedzialności osób kierujących zakładem pracy za czas pracy pracowników? Przeczytaj!

Obowiązek uzupełnienia treści świadectwa pracy

W razie sądowego przywrócenia pracownika do pracy z powodu niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, pracodawca generalnie ma obowiązek uzupełnić treść świadectwa pracy o informację o tym orzeczeniu.

Następuje to na wniosek pracownika, w ciągu 7 dni od przedłożenia pracodawcy wydanego uprzednio świadectwa pracy.

Jeżeli jednak przywrócenie do pracy dotyczy pracownika zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym, wówczas pracodawca obligatoryjnie wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy. Musi to nastąpić w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Jak wynika z § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289), nowe świadectwo powinno zawierać informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. W dniu wydania nowego świadectwa pracodawca usuwa z akt osobowych pracownika poprzednie świadectwo pracy i niszczy je.

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Pracownikowi przywróconemu do pracy na mocy wyroku sądu przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w art. 57 Kodeksu pracy.

§ 1. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.
§ 2. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39 zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko lub pracownikiem – innym członkiem najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 objaśnienie pojęć działu pkt 3, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Art. 57 Kodeksu pracy

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, przysługujące pracownikowi przywróconemu do pracy, oblicza się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Stanowi o tym § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

“Chory może chodzić”, czyli upoważnienie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego – poznaj zasady!

Oznacza to, że do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy wliczyć należy:

 • składniki stałe w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu rozwiązania umowy o pracę, 
 • zmienne składniki wynagrodzenia (z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu) przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, wypłacone w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc ustania zatrudnienia; uwzględniane w podstawie wynagrodzenia w średniej wysokości z tego okresu,
 • zmienne składniki wynagrodzenia (z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu; np. regulaminowe premie kwartalne, półroczne czy roczne) przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc, w średniej wysokości z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozwiązano umowę o pracę.

Za czas pozostawania bez pracy pracownikowi nie przysługują uprawnienia pracownicze. Okres ten jest wprawdzie zaliczany do czasu pracy, jednak pracownik nie nabywa za ten czas uprawnień urlopowych.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #88 Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków, obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia, przechowywanie danych osobowych kandydatów

Do Sejmu wpłynął projekt podniesienia kwoty wolnej do 60 000 zł rocznie. Znamy już nowe kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego. Przełomowy wyrok NSA w sprawie okresu przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy oraz wyrok TSUE w sprawie obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony. Sprawdź HR Detektywa, czyli monitoring nowości i zmian.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.