fbpx

HR Detektywi #60 Monitoring nowości i zmian

25 maja 2022
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Z dzisiejszego wydania dowiesz się m.in. o projektowanej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyżkach dla nauczycieli, legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce oraz skutkach 4-dniowego tygodnia pracy! Zapraszam!
Jeśli jesteś w posiadaniu istotnych informacji, którymi chcesz podzielić się ze Społecznością Specjalistów Kadr i Płac dołącz do ekipy HR Detektywów! Poinformuj nas o tym, co wyśledziłeś! Napisz e-mail na adres [email protected]

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube – Subskrybuj, aby otrzymywać najnowsze informacje!

News 1 – Prognozowana wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2023 rok i podwójna waloryzacja!

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają intensywne prace nad ustaleniem propozycji wynagrodzenia minimalnego na 2023 rok. Jak podaje Konfederacja Lewiatan, wchodząca w skład Rady Dialogu Społecznego, czyli partnera strony rządowej w dialogu z pracodawcami i pracownikami, rząd rozważa dwukrotną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia:

 • od stycznia 2023 r. do kwoty 3350 zł,
 • od lipca 2023 do kwoty do 3500 zł.

Dla porównania przypomnijmy, iż obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł. Jednocześnie, strona przedstawicieli pracowników Rady Dialogu Społecznego, czyli NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedstawiło swoją propozycję wzrostu płacy minimalnej, jak poniżej:

 • od stycznia 2023 r. do kwoty 3500 zł (wzrost o 490 zł, czyli 16,28%),
 • od lipca 2023 do kwoty do 3750 zł (wzrost 0 250 zł, czyli 7,15%).

O ustawowej procedurze ustalania kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składnikach wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy uwzględnianych przy obliczaniu jego wysokości, przeczytasz na moim blogu!

News 2 – Rozporządzenie płacowe nauczycieli i wyrównania wynagrodzeń od maja br.

Minister edukacji i nauki zatwierdził wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie z dnia 13 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, zrównuje najniższe wynagrodzenie nauczycieli z obowiązującą aktualnie płacą minimalną. Oprócz tego:

 • Stawki zasadnicze nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym – wzrost od 130 do 178 zł brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego
 • Rozporządzenie obowiązuje z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 maja 2022 r., co oznacza konieczność wyrównań wynagrodzeń
 • Od 1 maja br. nauczyciel z tytułem zawodowym magistra oraz przygotowaniem pedagogicznym będzie zarabiał:
  – nauczyciel stażysta – 3079 zł 
  – nauczyciel kontraktowy – 3167 zł
  – nauczyciel mianowany – 3597 zł
  – nauczyciel dyplomowany – 4224 zł

Pełną treść rozporządzenia (Dz.U. 2022, poz. 1057) możesz pobrać ze strony Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

News 3 – Legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce – projekt rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Za pomocą projektowanych przepisów resort promuje składanie wniosków legalizujących pracę cudzoziemców za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, choć forma papierowa nadal pozostaje w mocy. Najważniejsze zmiany w projekcie:

 • wydłużenie maksymalnego okresu, na jaki może zostać wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (z 6 do 24 miesięcy),
 • umożliwienie cudzoziemcowi ciągłego wykonywania pracy zgodnie z kolejnymi oświadczeniami tego samego lub różnych pracodawców (dotychczas oświadczenie umożliwiało cudzoziemcowi wykonywanie pracy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, a okresy wykonywania pracy na rzecz różnych pracodawców były sumowane),
 • zniesienie możliwości wskazania w oświadczeniu cząstkowych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemca (służące temu, by łączny okres wykonywania pracy nie przekroczył maksymalnego limitu 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy).

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie w fazie opiniowania, zaś sam akt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego głoszenia.

Z procesem legislacyjnym, uzasadnieniem do projektu oraz załącznikami w postaci wniosków m.in. o wydanie zezwolenia na pracę czy też oświadczenia o powierzeniu pracy sezonowej, zapoznasz się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

News 4 – Ustawowe ułatwienia w kontakcie pomiędzy pracodawcami a pracownikami narodowości ukraińskiej

20 maja 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 maja o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa przewiduje utworzenie systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z wojną, jak i pozostałymi obywatelami Ukrainy legalnie przebywającymi w naszym kraju. Według ustawowych założeń każdy obywatel Ukrainy poszukujący pracy będzie mógł dobrowolnie założyć w systemie teleinformatycznym profil pracownika.

System przetwarzał będzie dane, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, wiek, płeć, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Wgląd do tych danych będą posiadać jedynie podmioty zamieszczające w systemie oferty pracy, czyli pracodawcy oraz agencje pośrednictwa pracy.

Za utworzenie systemu odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw informatyzacji, który w drodze komunikatu określi termin uruchomienia systemu i możliwości zastosowania jego funkcji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następnym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Z pełnym tekstem ustawy możesz zapoznać się na stronach Sejmu.

News 5 – Kolejne kraje wskazują pozytywne efekty 4-dniowego tygodnia pracy!

Islandia – już 86 proc. lokalnej siły roboczej albo przeszło na krótsze godziny pracy za taką samą płacę lub uzyska do tego prawo – informuje BBC. Pracownicy i pracodawcy, a także naukowcy zaangażowani w badanie nowego systemu pracy potwierdzają, że skrócenie czasu pracy nie wpłynęło na wydajność pracowników, a w niektórych przypadkach nawet ją poprawiło. Wart dostrzeżenia jest fakt, że pracownicy, którzy mieli okazję osobiście testować skrócony czas pracy wskazują na wiele pozytywnych efektów, m.in. redukcję stresu, mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego, poprawę równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym.

Belgia – pracownicy mogą wnioskować o możliwość świadczenia pracy przez 10 godzin dziennie, w zamian za 4-dniowy tydzień pracy. Zachowują w ten sposób pełne wynagrodzenie. Możliwość skorzystania z tego rozwiązania uzależniona jest od decyzji związków zawodowych.

Polska – wiele firm, na razie w fazie testów lub tzw. “luźnych piątków”, kiedy to pracownicy mają możliwość samokształcenia lub planowania działań na kolejny tydzień, decydują się na umożliwienie pracownikom świadczenia pracy przez 4 dni w tygodniu. Jak wskazują przedsiębiorcy, wymaga to odpowiedniego przygotowania w kontekście firmowych procedur, a także obsługi klientów i dostawców, którzy pracują w standardowym trybie, bo choć pracownicy mają możliwość świadczenia pracy w ciagu 4 kolejnych dni tygodnia, firma musi działać normalnie…

Badane do tej pory modele 4-dniowego tygodnia pracy wskazują na możliwe warianty wynagradzania względem czasu pracy:

 • praca 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (100% wynagrodzenia)
 • praca 4 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie (100% wynagrodzenia)
 • praca 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (80% wynagrodzenia).

Jako praktycy i specjaliści prawa pracy zdajemy sobie sprawę z tego, że wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w polskim systemie prawnym wymagałoby głębszej analizy i dostosowania przepisów wewnątrzzakładowych, chociażby ze względu na kodeksowe regulacje związane z czasem pracy. Przykładem może być praca w nadgodzinach, które powstają po przekroczeniu 8-godzinnego dnia pracy w podstawowym systemie czasu pracy, co wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy.

Zwróć uwagę! Pracując w tzw. twardym HR, czyli w obszarze obsługi procesów kadrowo-płacowych, należy śledzić trendy związane z kapitałem ludzkim! Jako specjalista prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń musisz mieć świadomość nie tylko nadchodzących zmian, ale przede wszystkim kompetencji oraz wiedzy niezbędnych do wdrożenia scenariuszy projektowanych przez życie.

News specjalny – Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący pracy zdalnej i kontroli badania trzeźwości pracowników!

Na ten krok czekaliśmy wiele lat! Dokładnie wczoraj, czyli 24 maja, Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie Kodeks pracy. Proponowane rozwiązania zmierzają do osiągnięcia dwóch celów:

 • umożliwienia pracodawcom wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz
 • wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego.

W kontekście prewencyjnej kontroli trzeźwości, pracodawca będzie miał możliwość jej przeprowadzenia tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Najważniejsze zmiany związane ze świadczeniem pracy w trybie home office odnoszą się do kosztów pracy zdalnej – pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do jej wykonywania, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do świadczenia pracy. 

W przypadku używania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy, pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

Istotny jest również fakt, że pracodawca, co do zasady, będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony m.in. przez pracownika:

 • będącego rodzicem dziecka z niepełnosprawnością
 • kobietę w ciąży,
 • rodzica dziecka w wieku do 4. roku życia.

Szczegółowy opis projektowanych rozwiązań znajdziesz na moim blogu w artykule “Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Kodeksie pracy”.Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!