Placówka oświatowa Eduwersum

Czy istnieje jakakolwiek szansa na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, bez rozwiązania umowy o pracę?

Mimo, że pracownicy powinni wykorzystywać urlop wypoczynkowy w roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo, bardzo często z różnych powodów kumulują znaczną ilość dni urlopu wypoczynkowego, które od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego stają się tzw. urlopem zaległym. Czy jest chociaż cień szansy na to, aby wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop bez konieczności rozwiązania umowy o pracę? Sprawdź odpowiedź!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
17 listopada 2022

Czy możliwa jest wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w sytuacji gdy stosunek pracy nie został zakończony?

Skumulowanie znacznej ilości urlopu wypoczynkowego sprawia, że strony stosunku pracy zaczynają poszukiwać możliwych do wykorzystania rozwiązań i zastanawiają się, czy istnieje możliwość wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, mimo że nie wystąpiły okoliczności zmierzające do rozwiązania umowy o pracę.

Już tłumaczę! Nie ma wyraźnej podstawy prawnej do wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w czasie trwania zatrudnienia. 

Zgodnie z art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Możliwość wypłacenia ekwiwalentu za urlop, którego pracownik nie wykorzystał w naturze, dotyczy więc tylko tych sytuacji, gdy dochodzi do ustania zatrudnienia. 

Dzieje się tak niezależnie od tego czy umowa o pracę ulega rozwiązaniu (wygaśnięciu) w drodze wypowiedzenia przez pracownika, czy też przez pracodawcę. Bez znaczenia pozostaje fakt czy umowa rozwiązuje się w trybie natychmiastowym czy też z upływem czasu, na który była zawarta, przy założeniu że stosunek pracy nie jest kontynuowany. 

W takim przypadku, jeśli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, może spodziewać się wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Czy plan urlopów można zaplanować na okres krótszy, niż rok? Przeczytaj!

Zawarcie kolejnej umowy czasowej – pracodawca nie ma obowiązku

A co się dzieje w sytuacji gdy, z pracownikiem nawiązywana jest kolejna z rzędu umowa o pracę? Przecież nawiązanie stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę, oznacza że poprzednia umowa o pracę rozwiązała się… Mimo kontynuowanego stosunku pracy, mamy do czynienia z sytuacją zakończonego stosunku pracy na podstawie umowy czasowej, za czas której pracodawca może wystawić świadectwo pracy, jeśli pracownik zgłosi się z wnioskiem o jego wydanie.

Art. 171 § 2 Kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.  Stwierdzenie “nie ma obowiązku” sugeruje, że pracodawca może (choć nie musi) wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Nie musi tego robić, gdy z pracownikiem zostanie zawarte stosowne porozumienie.

W praktyce rzadko dochodzi do sytuacji, w której strony faktycznie postanawiają (ustnie lub pisemnie) o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę. Dla pracodawców i pracowników naturalne jest to, że urlop wypoczynkowy zostanie wykorzystany podczas kontynuowanego zatrudnienia. Czytając zatem brzmienie przepisu art. 171 § 2 Kodeksu pracy, wydaje się, że pojawia się furtka do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w trakcie zatrudnienia. Należy przyjąć ,że “postanowienie” w tym rozumieniu polega na wyrażeniu zgody, a więc aktu woli obu stron. Jeżeli pracodawca wypłacił pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, niezwłocznie po zakończeniu trwania stosunku pracy na podstawie umowy czasowej, należy założyć, że nie wyraził zgody na wykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego podczas kolejnej umowy o pracę nawiązanej bezpośrednio po poprzedniej. W związku z powyższym działanie pracodawcy w opisanym przypadku nie jest niezgodne z prawem.

Kiedy umowa zlecenie zostanie uznana za umowę o pracę? Test na stosunek pracy!

Wypłata ekwiwalentu pod nazwą innego świadczenia

Istnieje natomiast jeszcze jedna podstawa prawna, która zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z art. 172(1) K.p., jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, to pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie urlopowe ani ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jednak w sytuacji, gdy świadczenie wypłacone z tytułu ubezpieczenia jest niższe od wynagrodzenia urlopowego lub ekwiwalentu, pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi różnicę między tymi świadczeniami.

W praktyce, bardzo często można spotkać się z sytuacją, w której na mocy niepisanego porozumienia, pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pod nazwą innego świadczenia, np. premii, a dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego zostają sztucznie wykazane w jego ewidencji czasu pracy. Taka praktyka jest niedopuszczalna i podlega potencjalnie karze grzywny od 1000 do 30000 zł.

Zgodnie z art.  282 § 1 Kodeksu pracy, kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu – podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Podsumowując, pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop tylko w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Obowiązujące przepisy nie przewidują wypłaty ekwiwalentu w trakcie trwania stosunku pracy, chyba że mamy do czynienia z rozwiązaniem czasowej umowy o pracę, a strony nie postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w naturze w trakcie kontynuowane stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę.Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Planner kadrowo-płacowy na grudzień 2023

Najważniejsze terminy kadrowo-płacowe na grudzień 2023. Pobierz bezpłatnie wyjątkowy kalendarz online dla specjalistów prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Skorzystaj! Planner HR w wersji do pobrania lub wydruku.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.